Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

WWW.ANTALYAYAZARKASA.COM  KULLANICI SÖZLEŞMESİ'ne hoşgeldiniz! 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. 

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. 

1. Taraflar 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu 

Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi'olarak anılacaktır), 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 ve Ticareti ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünüile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Tanımlar

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi 

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, site tarafından satışa arz edilen mal veveya hizmetleri satın alan Kullanıcı 

Site: www.kristalize.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler veveya uyarlamalar yapabilir. Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından yapılan bu değişiklikler veveya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlüolduğu kural ve koşullar, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur. 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından açıklanan her türlübeyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlühususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

5. Hak ve Yükümlülükler 

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncüşahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti in kendisine ait gizliözelticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Nova Kristal'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Kullanıcı'larınHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncükişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncükişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların veveya üçüncükişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'lar tarafından Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlüve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

e)Kullanıcı'lar, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncükişiye devredemezler. 

f) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, veveya başka bir üçüncüşahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,ile doğrudan veveya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine veveya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncükişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veveya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

g) Kullanıcı, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in Site üzerinden gercekleştireceği her türlükampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

h) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in uğrayacağı her türlüzararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri 

a) Alıcı, Site'de satış için sergilenen ürünleri 'hemen al'seçeneği ile alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Alıcı, sergilenen ürüne almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Site tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. 

5.3.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in Hak ve Yükümlülükleri 

a)Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in talep ettiği değişiklik veveya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından talep edilen değişiklik veveya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğütakdirde, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti tarafından yapılabilir. Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından talep edilen değişiklik ve veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir. 

b) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Site üzerinden,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncükişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine veveya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link'verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyleHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkındaHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünüifa ve Site'nin ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Site(www.kristalize.com.tr) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

d) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

e) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine veveya Kullanıcı Sözleşmesine veveya Site'nin genel kurallarına veveya genel ahlak kurallarına aykırı ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların veveya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik veveya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj veveya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilirHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, bu mesaj veveya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir veveya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

f) Kullanıcı'lar ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

6. Hizmetler 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların Site aracılığıyla, sitede sergilenen ürünleri güvenli ödeme altyapısı ile temin ve tedarikini kullanıcılarına sağlamaktır. 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, ayrıca başka Ek Hizmet'ler tanımlayabilirKullanıcı'lar, Nova Kristal tarafından belirlenecek ücretleri ödemeleri halinde, bu Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler. 

7. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi 

Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. Gizlilik Politikası 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncükişi ve kurumlara kullandırılmaz. 

9. Diğer Hükümler 

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in telif haklarına tabi çalışmalar) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,' ait olarak veveya Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından üçüncübir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Hizmet'lerini, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, bilgilerini veHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremezaksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncükişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlüyükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 


b) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Hizmet'leri,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, bilgileri,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, telif haklarına tabi çalışmalar, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, ticari markaları,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti ticari görünümüveya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

9.2. Sözleşme Değişiklikleri 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacakgeri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

9.3. Mücbir Sebepler 

Hukuken 'mücbir sebep'sayılan tüm hallerde,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geçveya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlüdeğildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep"terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötühava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolüharicinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlüihtilafın hallinde, Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

9.5. Sözleşmenin Feshi 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecekKullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veveya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüolacaktır: 

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 

c) Kullanıcı'nın üçüncükişilerin haklarına tecavüz eden veveya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, 

10. SÖZLEŞME EKLERİ 
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
EK-2 İADE VE GARANTİ KOŞULLARI
EK-3 KULLANICILAR İÇİN KURALLAR
EK-4 MESAFELİ SATIŞLAR YÖNETMELİĞİ
EK-5 TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU
EK-6 MARKA VE LOGO KULLANIMI

 

KRISTALIZE.COM.TR KULLANICI SÖZLEŞMESİ'ne hoşgeldiniz! 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. 

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. 

1. Taraflar 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi'olarak anılacaktır), Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, ve Ticareti ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünüile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Tanımlar

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi 

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, site tarafından satışa arz edilen mal veveya hizmetleri satın alan Kullanıcı 

Site: www.kristalize.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler veveya uyarlamalar yapabilir.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından yapılan bu değişiklikler veveya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlüolduğu kural ve koşullar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur. 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından açıklanan her türlübeyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlühususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması veHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

5. Hak ve Yükümlülükler 

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncüşahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti in kendisine ait gizliözelticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Nova Kristal'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Kullanıcı'larınHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncükişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncükişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların veveya üçüncükişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinadenHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'lar tarafından Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlüve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

e)Kullanıcı'lar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncükişiye devredemezler. 

f) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, veveya başka bir üçüncüşahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarlaHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,ile doğrudan veveya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine veveya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncükişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veveya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

g) Kullanıcı,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in Site üzerinden gercekleştireceği her türlükampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebepleHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

h) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi haldeHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in uğrayacağı her türlüzararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri 

a) Alıcı, Site'de satış için sergilenen ürünleri 'hemen al'seçeneği ile alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Alıcı, sergilenen ürüne almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Site tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. 

5.3.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in Hak ve Yükümlülükleri 

a)Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in talep ettiği değişiklik veveya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından talep edilen değişiklik veveya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğütakdirde, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından yapılabilir. Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından talep edilen değişiklik ve veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir. 

b) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Site üzerinden, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncükişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine veveya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link'verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyleHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünüifa ve Site'nin ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Site(www.kristalize.com.tr) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

d)Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

e)Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine veveya Kullanıcı Sözleşmesine veveya Site'nin genel kurallarına veveya genel ahlak kurallarına aykırı ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların veveya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik veveya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj veveya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilirHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, bu mesaj veveya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir veveya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

f) Kullanıcı'lar ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

6. Hizmetler 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların Site aracılığıyla, sitede sergilenen ürünleri güvenli ödeme altyapısı ile temin ve tedarikini kullanıcılarına sağlamaktır. 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, ayrıca başka Ek Hizmet'ler tanımlayabilirKullanıcı'lar, Nova Kristal tarafından belirlenecek ücretleri ödemeleri halinde, bu Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler. 

7. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi 

Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. Gizlilik Politikası 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncükişi ve kurumlara kullandırılmaz. 

9. Diğer Hükümler 

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in telif haklarına tabi çalışmalarHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'e ait olarak veveya Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, tarafından üçüncübir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Hizmet'lerini, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, bilgilerini ve Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasınınHasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremezaksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncükişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlüyükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 


b) Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Hizmet'leri, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, bilgileri, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, telif haklarına tabi çalışmalar, Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, ticari markaları,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti ticari görünümüveya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

9.2. Sözleşme Değişiklikleri 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacakgeri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

9.3. Mücbir Sebepler 

Hukuken 'mücbir sebep'sayılan tüm hallerde,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geçveya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlüdeğildir. Bu ve bunun gibi durumlar,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep"terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötühava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolüharicinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlüihtilafın hallinde, Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

9.5. Sözleşmenin Feshi 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecekKullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 

Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veveya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle,Hasan Yıldırım Elektronik Lti .Şti,'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüolacaktır: 

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 

c) Kullanıcı'nın üçüncükişilerin haklarına tecavüz eden veveya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, 

10. SÖZLEŞME EKLERİ 
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
EK-2 İADE VE GARANTİ KOŞULLARI
EK-3 KULLANICILAR İÇİN KURALLAR
EK-4 MESAFELİ SATIŞLAR YÖNETMELİĞİ
EK-5 TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU
EK-6 MARKA VE LOGO KULLANIMI